SETO FOLK 2022

KÄSITÖÖGA KAUPLEMISE TINGIMUSED

1.-2. juulil Värskas toimuval Seto Folgil käsitööga kaupleja on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 1.–2. juulil Värskas.
 • Käsitööga kaupleja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  • Reedel, 1. juulil 16:00–20:00;
  • Laupäeval, 2. juulil 09:00–20:00;
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb kauplejal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate kauplemistingimustega;
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad kauplejad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Kauba temaatilisus: seos Setomaaga või festivali teemaga;
  • Kauba pärimuslikkus: käsitsi tehtud, algupärane;
  • Kauba kvaliteetsusehedus ja originaalsus.
 • Festivalil osalemine on tasuline ja eelneva registreeringu alusel.
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 1. maiks veebipõhiselt.
 • Hindamiskomisjon teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. maiks.

Kaupleja kohustused ja vastutus

 • Käsitööga kaupleja riietus ning müügiplatsi kujundus peavad lähtuma rahvuslikkuse printsiibist ning olema kooskõlas Seto Folgi kontseptsiooniga.
 • Käsitööga kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana.
 • Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Käsitööga kaupleja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine käsitööga kauplejate alal ei ole lubatud. Müügikohtade kättenäitamine, ettevalmistamine ja kohaletoimetamine toimub 1. juulil kell 14.00-15.30 ja 2. juulil 7.00-8.30. Muul ajal on käsitööga kaupleja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. maiks 2022 täita veebipõhine taotlusvorm Seto Folgi kodulehel. Festivali korraldaja teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. maiks 2022. Positiivse otsuse saanutele väljastatakse arve. Müügikoht loetakse broneerituks pärast kohamaksu laekumist Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Festivali korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele.
 • Festivali korraldaja ei varusta käsitööga kauplejat müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Festivali korraldaja tagab öise mehitatud valve müügiplatside alal kuid ei võta vastutust müügikohale jäetud varade eest.
 • Festivali korraldajal on õigus kaupleja festivalialalt kõrvaldada, kui kaupleja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.

Kohatasud

1.07–2.07.2022 käsitööga kauplejale
 • Füüsiline isik Setomaa vallast, 1 jooksev meeter – 5 eurot festival;
 • Seto teemaline kaup, 1 jooksev meeter – 20 eurot festival;
 • Mitte seto teemaline kaup, 1 jooksev meeter – 30 eurot festival.

Vastavalt meetrite arvu suurenemisele tõuseb ka hind!