Seto Folk 2022

TOITLUSTAMISE, TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATE TINGIMUSED

1.–2. juulil Värskas toimuval Seto Folgil toitlustusteenust pakkuv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate toitlustustingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 1.–2. juulil Värskas.
 • Toitlustaja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  Reedel, 1. juulil 16:00–00:00;
  Laupäeval, 2. juulil 09:00–00:00;
 • Seto Folgi korraldusmeeskonnal on õigus teha muudatusi müügikoha lahtioleku aegades.
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustusettevõtjal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga toitlustajale müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate toitlustamise tingimustega;
  • omada kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad toitlustajad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Menüü temaatilisus: seto toidu osakaal, seos Setomaaga või festivali teemaga;
  • Menüü tervislikkus: tervislik ja kvaliteetne;
  • Menüü hinnakujundus: vähemalt kahe odavama toidu olemasolu menüüs;
  • Müügikoha üldilme: kujunduskontseptsioon, mööbli olemasolu ja isikupärasus jms;
  • Personali riietuse kirjeldus;
  • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 1. maiks veebipõhiselt.
 • Hindamiskomisjon teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. maiks.

Toitlustaja kohustused ja vastutus

 • Toitlustaja peab festivali korraldajale tasuma müügikoha tasu arve alusel. Toitlustaja osalemine festivalil loetakse kinnitatuks pärast summa laekumist Setomaa Vallavalitsuse arveldusarvele.
 • Arve peab olema tasutud hiljemalt 10.06.2022. Õigeaegselt tasumata arve puhul kaotab müügikoha broneering kehtivuse.
 • Toitlustaja peab omama kõiki toitlustusteenuse osutamiseks ja toidukaupade müümiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Elektrivõimsus laadaplatsil on piiratud (kuni 1x10A või suurtoitlustajale kuni 3x6A ühele müügikohale), seega tuleb taotlusvormile märkida ära kasutatavad elektriseadmed, mille juurde on lisatud seadme võimsus (A või kW). Toitlustaja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani.
 • Toitlustajal on soovituslik festivalialal müüa AS Värska Vesi pudelivett (lauavesi, karboniseeritud vesi, mineraalvesi, maitsevesi).
 • Toitlustaja kohustub ostja soovil müüma jooke tema topsi.
 • Soovituslik on kasutada panditopse ja/või korduvkasutatavaid toidunõusid (festival ei taga panditeenuse korraldust).
 • Toitlustajate müügikohtade asukoha festivali toitlustusalal määrab korraldaja, lähtudes toitlustaja eripärast, menüü olemusest, kommunikatsioonide kasutamise vajadustest jms.
 • Toitlustaja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise ning vastavalt taotlusvormis kirjeldatud kujunduskontseptsioonile.
 • Toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana. Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Toitlustaja teenindaval personalil on kohustus oma müügikoha lahtiolekuaegadel kanda taotlusvormis kirjeldatud riietust.
 • Toitlustaja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine toitlustusalal ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub 1. juulil kell 14:00-16:00 ja 2. juulil kell 7:00-8:30. Muul ajal on sõidukiga ligipääs toitlustusalale keelatud ning toitlustaja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Festivali korraldaja tagab toitlustajale elektrivõimsuse olemasolu kuni 1x10A või suurtoitlustajatele kuni 3x6A müügikoha läheduses.
 • Korraldaja tagab toitlustamiseks vajalikud veevõtukohad toiduala läheduses.
 • Korraldaja ei varusta toitlustajaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Korraldaja tagab öise mehitatud valve toitlustusalal, kuid ei võta endale vastutust müügikohale jäetud toitlustajate varade eest.
 • Korraldajal on õigus toitlustaja festivalialalt kõrvaldada, kui toitlustaja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.

Kohatasud

1.–2.07.2022 toitlustajatele ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplejatele
 • Füüsiline või juriidiline isik Setomaa vallast, 1 jooksev meeter – 5 eurot festival;
 • Füüsiline või juriidiline isik väljastpoolt Setomaa valda, 1 jooksev meeter – 20 eurot festival;
 • Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja Setomaa vallast, 1 jooksev meeter – 20 eurot festival;
 • Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja väljastpoolt Setomaa valda, 1 jooksev meeter – 40 eurot festival;
 • Suurtoitlustaja, plats alates 5. jooksvast meetrist – 500 eurot festival.

 

Elektrienergia kasutamine ainult eelneval kokkuleppel ning lisatasu eest:
 • Elektrienergia kasutamine kuni 2 kW – 20 eurot festival;
 •  Elektrienergia kasutamine kuni 5 kW – 50 eurot festival.