Header Image

Seto Folk 2017

TOITLUSTAMISE, TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATE TINGIMUSED

16.–18. juunil Värskas toimuval Seto Folgil toitlustusteenust pakkuv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate toitlustustingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 16.–18. juunil 2017 Värskas.
 • Toitlustaja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  • Reedel, 16. juunil 16:00–00:00;
  • Laupäeval, 17. juunil 09:00–00:00;
  • Pühapäeval, 18. juunil 09:00–18:00
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustusettevõtjal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga toitlustajale müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate toitlustamise tingimustega;
  • omada kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad toitlustajad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku 5-liikmeline sõltumatu komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Menüü temaatilisus: seto toidu osakaal, seos Setomaaga või festivali teemaga;
  • Menüü tervislikkus: tervislike toitude osakaal menüüs;
  • Menüü hinnakujundus: vähemalt kahe odavama toidu olemasolu menüüs, nende kvaliteet (hind max 3 eur);
  • Müügikoha üldilme: kohviku kujunduskontseptsioon, kohvikumööbli olemasolu ja isikupärasus jms;
  • Personal: teenindava personali orienteeruv arv ja ametiriietuse kirjeldus;
  • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 15. aprillil veebipõhiselt.
 • Hindamiskomisjon teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 30. aprilliks.

Toitlustaja kohustused ja vastutus

 • Toitlustaja peab festivali korraldajale tasuma müügikoha tasu. Toitlustaja osalemine festivalil loetakse kinnitatuks pärast summa laekumist Värska vallavalitsuse SEB panga arveldusarvele nr EE511010402018388001, Swedbank arveldusarvele nr EE212200001120245346 või Danske Bank A/S arveldusarvele nr EE873300333523700004.
 • Arve peab olema tasutud hiljemalt 15.05.2017. Õigeaegselt tasumata arve puhul kaotab müügikoha broneering kehtivuse.
 • Toitlustaja peab omama kõiki toitlustusteenuse osutamiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Toitlustaja peab pidama kinni korraldaja ja toitlustaja vahel sõlmitavast lepingust. Lepingu rikkumise korral on korraldajal õigus toitlustaja koheselt festivalialalt kõrvaldada või rakendada muid lepingus sätestatud sanktsioone.
 • Toitlustajate müügikohtade asukoha festivali toitlustusalal määrab korraldaja, lähtudes toitlustaja eripärast, menüü olemusest, kommunikatsioonide kasutamise vajadustest jms.
 • Toitlustaja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise ning vastavalt taotlusvormis kirjeldatud kujunduskontseptsioonile.
 • Toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana. Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Toitlustaja teenindaval personalil on kohustus oma müügikoha lahtiolekuaegadel kanda taotlusvormis kirjeldatud ametiriietust.
 • Toitlustaja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine toitlustusalal ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub 16. juunil kell 14:00-16:00, 17. juunil kell 8:00-11:00 ning 18. juunil kell 8:00-11:00. Muul ajal on sõidukiga ligipääs toitlustusalale keelatud ning toitlustaja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Festivali korraldaja tagab toitlustajale elektrivõimsuse olemasolu kuni 1x10A või suurtoitlustajatele 3x6A müügikoha läheduses. Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil. Toitlustaja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani
 • Korraldaja tagab toitlustamiseks vajalikud veevõtukohad toiduala läheduses.
 • Korraldaja ei varusta toitlustajaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Korraldaja tagab öise mehitatud valve toitlustusalal, kuid ei võta endale vastutust müügikohale jäetud toitlustajate varade eest.
 • Korraldajal on õigus toitlustaja festivalialalt kõrvaldada, kui toitlustaja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi ja/või korraldaja ja toitlustaja vahel sõlmitud lepingut.

Kohatasud

16.06–18.06.2017 toitlustajatele ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplejatele

Füüsiline isik Värska vallast

plats kuni 2 jooksvat meetrit – tasuta

Füüsiline isik väljastpoolt Värska valda

plats kuni 2 jooksvat meetrit – 30 eurot festival

Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja Värska vallast

plats 2–5 jooksvat meetrit – 60 eurot festival

Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja

plats 2–5 jooksvat meetrit – 120 eurot festival

Suurtoitlustaja

plats alates 5 jooksvast meetrist – 500 eurot festival