Header Image

Seto Folk 2018

TOITLUSTAMISE, TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATE TINGIMUSED

29.–30. juunil Värskas toimuval Seto Folgil toitlustusteenust pakkuv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate toitlustustingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 29.–30. juunil Värskas.
 • Toitlustaja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  Reedel, 29. juunil 16:00–01:00;
  Laupäeval, 30. juunil 09:00–01:00;
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustusettevõtjal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga toitlustajale müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate toitlustamise tingimustega;
  • omada kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad toitlustajad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku 5-liikmeline sõltumatu komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Menüü temaatilisus: seto toidu osakaal, seos Setomaaga või festivali teemaga;
  • Menüü tervislikkus: tervislike toitude osakaal menüüs;
  • Menüü hinnakujundus: vähemalt kahe odavama toidu olemasolu menüüs, nende kvaliteet (hind max 3 eur);
  • Müügikoha üldilme: kohviku kujunduskontseptsioon, kohvikumööbli olemasolu ja isikupärasus jms;
  • Personal: teenindava ametiriietuse kirjeldus;
  • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 1. aprillil veebipõhiselt.
 • Hindamiskomisjon teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. aprilliks.

Toitlustaja kohustused ja vastutus

 • Toitlustaja peab festivali korraldajale tasuma müügikoha tasu. Toitlustaja osalemine festivalil loetakse kinnitatuks pärast summa laekumist Setomaa vallavalitsuse SEB panga arveldusarvele nr EE511010402018388001, Swedbank arveldusarvele nr EE212200001120245346 või Danske Bank A/S arveldusarvele nr EE873300333523700004.
 • Arve peab olema tasutud hiljemalt 15.05.2018. Õigeaegselt tasumata arve puhul kaotab müügikoha broneering kehtivuse.
 • Toitlustaja peab omama kõiki toitlustusteenuse osutamiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Toitlustaja peab pidama kinni korraldaja ja toitlustaja vahel sõlmitavast lepingust. Lepingu rikkumise korral on korraldajal õigus toitlustaja koheselt festivalialalt kõrvaldada või rakendada muid lepingus sätestatud sanktsioone.
 • Toitlustaja kohustub festivalialal müüma ainult Seto Folgi suursponsori AS Värska Vesi pudelivett (lauavesi, karboniseeritud vesi, mineraalvesi, maitsevesi). Teiste tootjate pudelivee müümine festivalialal on keelatud.
 • Toitlustaja kohustub festivalialal müüma lahtisel, purgi ja pudeli kujul ainult Seto Folgi sponsori AS A. Le Coq’i õlut, siidrit, vähealkohoolseid jooke, karastusjooke ja kalja. Teiste suurtootjate õlle, siidri, alkohoolsete jookide, karastusjookide ja kalja müümine lahtisel, purgi ja pudeli kujul festivalialal on keelatud. Piirang ei kehti käsitöötoodangule ja väikepruulijate toodangule, veinile ja kangele alkoholile.
 • Toitlustajate müügikohtade asukoha festivali toitlustusalal määrab korraldaja, lähtudes toitlustaja eripärast, menüü olemusest, kommunikatsioonide kasutamise vajadustest jms.
 • Toitlustaja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise ning vastavalt taotlusvormis kirjeldatud kujunduskontseptsioonile.
 • Toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana. Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Toitlustaja teenindaval personalil on kohustus oma müügikoha lahtiolekuaegadel kanda taotlusvormis kirjeldatud ametiriietust.
 • Toitlustaja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine toitlustusalal ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub 29. juunil kell 14:00-16:00 ja 30. juunil kell 7:00-8:30.Muul ajal on sõidukiga ligipääs toitlustusalale keelatud ning toitlustaja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Festivali korraldaja tagab toitlustajale elektrivõimsuse olemasolu kuni 1x10A või suurtoitlustajatele kuni 3x6A müügikoha läheduses. Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil. Toitlustaja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani
 • Korraldaja tagab toitlustamiseks vajalikud veevõtukohad toiduala läheduses.
 • Korraldaja ei varusta toitlustajaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Korraldaja tagab öise mehitatud valve toitlustusalal, kuid ei võta endale vastutust müügikohale jäetud toitlustajate varade eest.
 • Korraldajal on õigus toitlustaja festivalialalt kõrvaldada, kui toitlustaja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi ja/või korraldaja ja toitlustaja vahel sõlmitud lepingut.

Kohatasud

29.06–30.06.2018 toitlustajatele ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplejatele

Füüsiline isik Setomaa vallast

plats kuni 2 jooksvat meetrit – tasuta

Füüsiline isik väljastpoolt Setomaa valda

plats kuni 2 jooksvat meetrit – 30 eurot festival

Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja Setomaa vallast

plats 2–5 jooksvat meetrit – 60 eurot festival

Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja

plats 2–5 jooksvat meetrit – 120 eurot festival

Suurtoitlustaja

plats alates 5 jooksvast meetrist – 400 eurot festival