SETO FOLK 2024

KÄSITÖÖGA KAUPLEMISE TINGIMUSED

28.-29.juunil Värskas toimuval Seto Folgil käsitööga kaupleja on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 28.–29. juuni 2024 Värskas.
 • Käsitööga kaupleja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  • Reedel, 28. juunil 16:00–20:00
  • Laupäeval, 29. juunil 09:00–20:00
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb kauplejal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate kauplemistingimustega;
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad kauplejad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Kauba temaatilisus: seos Setomaaga või festivali teemaga;
  • Kauba pärimuslikkus: käsitsi tehtud, algupärane;
  • Kauba kvaliteetsusehedus ja originaalsus.
 • Festivalil osalemine on tasuline ja eelneva registreeringu alusel.
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 30. aprilliks veebipõhiselt.

Kaupleja kohustused ja vastutus

 • Käsitööga kaupleja riietus ning müügiplatsi kujundus peavad lähtuma rahvuslikkuse printsiibist ning olema kooskõlas Seto Folgi kontseptsiooniga.
 • Käsitööga kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana.
 • Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Käsitööga kaupleja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine käsitööga kauplejate alal ei ole lubatud. Müügikohtade kättenäitamine, ettevalmistamine ja kohaletoimetamine toimub 28. juunil kell 14.00-15.30. Muul ajal on käsitööga kaupleja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. aprilliks 2024 täita veebipõhine taotlusvorm Seto Folgi kodulehel. Festivali korraldaja teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. maiks 2024. Positiivse otsuse saanutele väljastatakse arve. Müügikoht loetakse broneerituks pärast kohamaksu laekumist Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole.
 • Iga müügikohaga kaasneb kuni kaks (2) festivalipassi ja üks (1) parkla pääse.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Festivali korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele.
 • Festivali korraldaja ei varusta käsitööga kauplejat müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Festivali korraldaja tagab öise mehitatud valve müügiplatside alal kuid ei võta vastutust müügikohale jäetud varade eest.
 • Festivali korraldajal on õigus kaupleja festivalialalt kõrvaldada, kui kaupleja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.

Kohatasud

28.06–29.06.2024 KÄSITÖÖGA KAUPLEJALE
 • Kaupleja Setomaa vallast või Seto Käsitüü Kogo liige, 1 jooksev meeter – 5 eurot festival;
 • Kaupleja väljaspoolt Setomaa valda, 1 jooksev meeter – 25 eurot festival.
 • Setomaa valla õpilasfirmadele kohatasu ei kehtestata.
 • Vastavalt meetrite arvu suurenemisele tõuseb ka hind!